De nye krav til varebiler

Siden 1. Juli 2019 har varebiler og vogntog med en tilladt totalvægt på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, været omfattet af godskørselsloven. Dette indebærer, at der fremover stilles krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Hvilke krav, der gælder for dig, afhænger af, om du kører firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning i varebil.

Her på siden finder du en beskrivelse af de nye krav.

Hvad betyder de nye krav til varebiler?

Nyt for firmakørsel i varebil

 • Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hertil.

For varebilsvognmanden:

 • Varebilsvognmænd og transportledere skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse betingelser blive fritaget fra uddannelsen
 • Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område
 • Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via Virk.dk
 • Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Transportledere i vognmandvirksomheder skal aflønnes

For varebilschaufføren:

 • Varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør
 • Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal medbringes under kørsel. Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler

Fakta om de nye regler:

De nye krav kort fortalt:

Krav om uddannelse

Varebilsvognmænd og transportledere skal gennemføre og bestå en varebilsvognmandsuddannelse, mens varebilschauffører skal gennemføre og bestå en grund- eller efteruddannelse. 

Krav om varebilstilladelse

arebilsvognmænd, som kører ’godskørsel for fremmed regning’, skal have en varebilstilladelse.

Krav om registrering

Varebiler, som anvendes til ’firmakørsel’ eller ’godskørsel for fremmed regning’, skal registeres hertil.

Uddannelseskrav og mulighed for fritagelse

Krav om uddannelsescenter

Uddannelserne for varebilsvognmænd, transportledere og varebilschauffører skal gennemføres hos et godkendt uddannelsescenter. 

Fritagelse fra krav

 • Du kan blive fritaget fra både uddannelse og skriftlig prøve, hvis du kan dokumentere, at du inden for de seneste 10 år har bestået et vognmandskursus. Det samme gælder, hvis du allerede er godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser.
 • Du kan blive fritaget fra uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du gennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. 
 • Du kan blive fritaget fra uddannelse og prøve, hvis du kan dokumentere, at du i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019 har drevet en vognmandsvirksomhed, som bliver omfattet af det nye tilladelseskrav til varebiler.
 • Hvis du som chauffør har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), har du automatisk de samme rettigheder som indehavere af et varebilschaufføruddannelsesbevis. Du skal derfor ikke foretage dig mere i forhold til de
  nye krav.

Firmakørsel i varebil:

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen.

Godskørsel for fremmed regning i varebil:

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil.

Ofte stillede spørgsmål om krav til varebiler

Skal vognmandsvirksomheden have en varebilstilladelse til godskørsel for fremmed regning, hvis den har en fællesskabstilladelse?

Vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse, hvis den vil køre godskørsel for fremmed regning i varebil.

Kan vognmanden ansøge om varebilstilladelse og fritagelse fra vognmandskursus samtidig?

Ansøgning om varebilstilladelse kan sendes sammen med ansøgning om fritagelse for kursus og evt. prøve. 
Færdselsstyrelsen kan ikke behandle ansøgningen om varebilstilladelse, før alle relevante oplysninger foreligger. Ansøgningen kan behandles, når Færdselsstyrelsen enten er i besiddelse af kursusbevis eller fritagelse.

Hvem er omfattet af kravet om maksimal gæld til det offentlige på 50.000 kr.?

For udstedelse af varebilstilladelse stilles der krav om, at virksomheden ikke må have betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Der stilles endvidere krav om, at virksomheden skal have en godkendt transportleder, som ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Hvis der er tale om en virksomhed, der på tidspunktet for reglernes ikrafttræden udførte godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan der ses bort fra grænsen på 50.000 kr., hvis virksomheden eller transportlederen har indgået en afdragsaftale med skatteforvaltningen om indfrielse af restancen inden for en rimelig periode.

Er SU-gæld omfattet af kravet om, at man ikke må have gæld på over 50.000 kr. til det offentlige?

Ja. Al gæld til det offentlige er omfattet af kravet.

Hvilke regler er jeg omfattet af, hvis mit stykgods vejer under 11 kg?

Hvorvidt godset opfattes som ét eller flere kolli og dermed kræver en varebilstilladelse afhænger af, hvordan godset transporteres.
I følgende eksempler er transporten ikke omfattet af de nye varebilskrav:
 • Transport af gods, der alle vejer under 11 kg, og som ligger løst i varebilen.
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i et åbent transportbur.
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i en åben pose/sæk/kasse eller lignende.

I følgende eksempler er transporten omfattet af de nye varebilskrav:

 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som er surret sammen på en palle
 • Transport af gods, der enkeltvis vejer under 11 kg, og som ligger i en lukket/bundet pose/sæk/kasse.
 • Sten/grus/frugt og grøntsager/kompost som fragtes i åben eller lukket emballage betragtes som ét stykgods, såfremt godset samlet set vejer over 11 kg.

Hvad er forskellen på firmakørsel og godskørsel for fremmed regning?

Ved firmakørsel forstås kørsel med en varebil, hvorved virksomheden kun transporterer gods, der tilhører den pågældende virksomhed. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden kører med gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. For at der kan være tale om firmakørsel, må godskørslen kun være en hjælpefunktion (det vil sige en mindre del) i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.
Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med varebil, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til virksomheden på en måde, som er beskrevet ovenfor.

Skal jeg gennemføre kursus/prøve, hvis jeg kun kører firmakørsel?

Chauffører, som udelukkende kører firmakørsel, er undtaget fra kravet om uddannelse.

Hvad er en transportleder?

Transportlederen er den person, der faktisk og vedvarende forestår virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal opfylde lovens krav til faglige kvalifikationer, vandel og gæld til det offentlige.

Må jeg nedveje min varebil?

Det fremgår af godskørselsbekendtgørelsen, at tilladt totalvægt for en varebil ikke må nedsættes til 2.000 kg eller derunder.